Piękne drewno z Borów Tucholskich

Najwyższa jakość naszych produktów.

Najwyższej jakości wyroby i usługi

Wieloletnie doświadczenie w branży tartacznej oraz wysoko wykwalifikowany personel.

29.06.2021 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

maj 26, 2021

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 29.06.21, godz. 11:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 12.05.21 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku poprzez ponowne rozważenie przedmiotowej uchwały z jednoczesnym unieważnieniem jej w brzmieniu poprzednim, przy czym w uchwale tej dokonuje się reasumpcji postanowień dotyczących sposobu pokrycia straty.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.