Piękne drewno z Borów Tucholskich

Najwyższa jakość naszych produktów.

Najwyższej jakości wyroby i usługi

Wieloletnie doświadczenie w branży tartacznej oraz wysoko wykwalifikowany personel.

12.05.2021 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

kw. 19, 2021

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 12.05.21, godz. 10:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 01.10.2019 do 30.09.2020,
  2. pokrycia straty,
  3. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu,
  4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
  5. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
  6. zmiany Statutu Spółki,
  7. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyczą dodania art. 31 ust. 3 w brzmieniu „Za wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki na rzecz Akcjonariuszy Spółki jest odpowiedzialna bezpośrednio Spółka.”