Piękne drewno z Borów Tucholskich

Najwyższa jakość naszych produktów.

Najwyższej jakości wyroby i usługi

Wieloletnie doświadczenie w branży tartacznej oraz wysoko wykwalifikowany personel.

12.04.2022 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

mar 18, 2022

Zarząd spółki Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w Szczecinku, KRS 0000064168, zwołuje na dzień 12.04.2022, godz. 10:00, w Poznaniu, ul. Wołkowyska 32, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za okres od 01.10.2020 do 30.09.2021,
b) przeznaczenia zysku,
c) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu,
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
e) zmiany Statutu Spółki,
f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. zmiany Statutu Spółki dotyczą dodania:
 art. 6 pkt 29 w brzmieniu „leasing finansowy (64.91.Z)”,
 art. 6 pkt 30 w brzmieniu „pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)”,
 art. 6 pkt 31 w brzmieniu „pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)”.